ނޫސްމަޖައްލާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހަމަވާތާ 7 ދުވަސް ތެރޭގައި ނޫސް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

މަސްއޫލުވެރިޔާ

-          މަސްއޫލުވެރިޔާއަކީ ކުލަބް ޖަމްއިއްޔާ، ޕާޓީ، ވިޔަފާރި ކުންފުނި ފަދަ ތަންތަން ނަމަ އެތަންތަނުގެ އަސާސީ އަދި ހިންގާ ގަވާޢިދު.

-          މަސްއޫލުވެރިޔާއަކީ ކުލަބް ޖަމްއިއްޔާ، ޕާޓީ، ވިޔަފާރި ކުންފުނި ފަދަ ތަނެއްނޫން ނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 

-          ނޫހަށް ކިޔާ ނަމަކީ ވިޔަފާރި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނަމެއް ކަމުގައިވުން، އަދި ވިޔަފާރި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.

-          ނޫސްމަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާ ތަނަކީ މަސްއޫލުވެރިޔާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ އިދާރާއަކަށް އެތަނެއް ހަމަޖެއްސުމާއިމެދު އެތަނެއްގެ ވެރުފަރާތުގެ އިޢުތިރާޟްއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން އަދި އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

-          މަސްއޫލުވެރިޔާއަކީ ކުލަބް ޖަމްއިއްޔާ، ޕާޓީ، ވިޔަފާރި ކުންފުނި ފަދަ ތަނެއްނޫން ނަމަ، މަސްއޫލުވެރިޔާގެ ޤާނޫނީ މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް

-          ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނޫސްމަޖައްލާގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑޮމެއިން (މަސްއޫލުވެރިޔާގެ ނަމުގައި) ނަގާފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

އެޑިޓަރ

-          ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

-          ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީއެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 7 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން

-          އެޑިޓަރުގެ ޤާނޫނީ މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް

-          އެޑިޓަރުގެ ޕޮލިސް ރެކޯޑް ފޯމް

-          ނޫހުގެ އެޑިޓަރ ކަން ޤަބޫލު ކުރާ ކަމުގެ ސިޓީއެއް

 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނޫހެއްގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެކަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއިއެކު މި މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން

މަރުހަލާ 1

ރަޖިސްޓަރީ ފޯމް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ

މަރުހަލާ 2

ފޯމު ފުރުއްވާ! ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ތައްގަނޑު ޖައްސަވާ!

މަރުހަލާ 3

ފުރުއްވާފައިވާ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާ!