17-05-2023

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 

 

 

މަގާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

މަގާމުގެ ނަންބަރު: 2 J-30999

ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް)

މަގާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ

މަގާމުގެ ރޭންކް: ޖީއެސް 4

މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް

މުސާރަ: 5،020.00 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް: މަހަކު 1،500.00 ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް: ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %35 (މަހަކޫ)