17-05-2023

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 

މަގާމު: ޑިރެކްޓަރ 

މަގާމުގެ ނަންބަރު:  J-346428

ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް)

މަގާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ

މަގާމުގެ ރޭންކް: އެ.އެސް.2 

މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2 

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް

މުސާރަ: 6،295.00 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް: މަހަކު 2000.00 ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް: ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %35 (މަހަކު)