ނާޒް ޢަބްދުﷲ

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ

ތައާރަފް

މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީގެ "އިންސްޕެކްޝަން އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ސަޕޯޓު ސެކްޝަން"ގެ އެންމެހައި ކަންކަން އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އައިޝަތު ނޫރާ މުޙައްމަދުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓެވުން.