އިބްރާހިމް ރަޝީދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ތައާރަފް

ވަޒީރުއް ދާޙިލިއްޔާކަން 18 އޯގަސްޓް 1960 އިން 11 ނޮވެމްބަރ 1968 އަށް،

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 06 ޖެނުއަރީ 1977 އިން 10 ނޮވެމްބަރ 1978 އަށް.