ޢުމަރު ޒާހިރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ތައާރަފް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް 11 ނޮވެމްބަރު 1983 އިން 12 ޑިސެމްބަރ 1988 އަށް،

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް 12 ޑިސެމްބަރ 1988 އިން 11 ނޮވެމްބަރ 1993 އަށް،

އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2004 އިން 14 ޖުލައި 2005 އަށް.