ޢަބުދުﷲ ޖަމީލު

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ތައާރަފް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 11 ނޮވެމްބަރ 1993 އިން 06 ނޮވެމްބަރ 1996 އަށް،

އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އެންޑް ހައުސިންގް 6 ނޮވެމްބަރ 1996 އިން 11 ނޮވެމްބަރ 1998އަށް.