އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ތައާރަފް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް 11 ނޮވެމްބަރ 1998 އިން 09 އޮކްޓޯބަރ 2002 އަށް،

އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް 11 ނޮވެމްބަރ 2003 އިން 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2004އަށް.