އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސެކްޝަން

މި ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތައް ދިރާސާކޮށް އެފަދަ ނިޒާމެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

މި ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާނީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ސީދާ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ.