ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރ

ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިގެންދަނީ މައިގަނޑު 8 ބަޔަކަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތްތަށް 2 ޑިވިޜަނަށް ވަނީ ބަހާލެވިފައެވެ. 

އެއީ 1- އެޑްމިން އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ސަޕޯޓް ޑިވިޜަން. 2- ޕްރޮގްރާމް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޜަން. 

ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ، ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯރޓް ދިނުމާއި، ސެންޓަރުގައި ބޭތިއްބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިންގޭ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގުރާމްތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުމެވެ. މި ޑިވިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލާފައި ވާނީ 4 ސެކްޝަނަކަށެވެ.