މޮނިޓަރިންގ، ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޕީސް ޑިޕާޓްމެންޓް

މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، މެންޑޭޓުން މިނިސްޓްރީއަށް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ލާޒިމްކުރާ މުއައްސަސާތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުމެވެ.