ޕޮލިސީ އެންޑް ލީގަލް ޑިޕާޓްމެންޓް

ޕޮލިސީ އެންޑް ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ޤާނޫނީގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލާޒިމްކުރާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ޑިޕާރޓްމަންޓުން މިނިސްޓްރީގެ ޕްލޭނިންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގެ ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.