މީޑިއާ ޑިޕާޓްމެންޓް

މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީޑިއާތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މީޑިއާތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާގުޅޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީން ބާއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރަންސްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޕަބްލިކޭޝަން އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކެވެ.