ޕްރޮގްރާމް އެންޑް އެލް.ޖީ ޑިޕާޓްމެންޓް

ޕްރޮގުރާމް އެންޑް އެލް. ޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން ފާހަގަވާ ޕްރޮގްރާމް، އެހެނީ ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުން، ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވުން، ޕަބްލިކް ޑިސްކޯސް އަދި ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒު ކުރުމާގުޅިގެން ކުރާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

މި ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ދަށުގައި 3 ސެކްޝަނަކާއި 3 ޔުނިޓެއް އޮންނާނެއެވެ.