ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް

ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމެންޓަކީ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ޑިޕާޓްމެންޓެކެވެ. ޕާމަނަންޓް ސެކްރަޓަރީގެ ދަށުން މި ޑިޕާޓްމެންޓް ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަބްދުލް އަޒީޒެވެ. 

މި ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ދަށުގައި 5 ސެކްޝަނަކާއި 4 ޔުނިޓެއް އޮންނާނެއެވެ.